CURS DE CONSELLER DE SEGURETAT ADR - 2018 OBTENCIÓ & RECICLATGE

Lliurament de titulacions als 14 alumnes del Curs de Conseller de Seguretat ADR 2018

Des de l'1 de gener del 2001, l'Acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) preveu que, tota empresa que càrrega, transporta, o descàrrega mercaderies perilloses ha de disposar dels serveis d’un (o varis) conseller(s) de seguretat.

 Els Objectius del curs son:

• Donar formació per al coneixement de l'ADR (RID), camp d'aplicació i condicions de seguretat en el condicionament de les Mercaderies Perilloses i del seu transport.
• Adquirir les competències, les habilitats i les actituds escaients per desenvolupar tasques com a Conseller de Seguretat, amb l’objectiu principal d’adquirir els coneixements per adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu per minimitzar els riscos relacionats amb el transport, emmagatzematge, carrega i descarrega de mercaderies perilloses.

Una formació dirigida a:
• Totes aquelles persones que en el seu àmbit laboral siguin responsables de la càrrega i descàrrega de Matèries Perilloses (Futurs Consellers de Seguretat).
• Gestors i/o professionals liberals especialitzats en temes mediambientals.

www.atmca.ad